Xin Ngài Mau Đến

106

on

PPT

12

36Sharing files

Xin Ngài Mau Đến Xin Ngài Mau Đến Xin Ngài Mau Đến Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài mau đến, đến với chúng con L Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con đến trong đời con L - PowerPoint PPT Presentation
Xin Ngài Mau Đến Xin Ngài Mau Đến Xin Ngài Mau Đến Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài mau đến, đến với chúng con L Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con đến trong đời con L Ngài là Thần Khí, xuất từ nơi Cha Ngài là Thiên Chúa, chính là Ngôi Ba Ngài được sai đến, đến loan tin vui, Chúa yêu thương ta, Chúa chết vì ta Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài mau đến, đến với chúng con L Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con đến trong đời con L Ngài là cột sáng, chiếu dọi đêm đen Ngài là vầng mây, giữa ngày nóng cháy Ngài là suối mát, tưới nơi khô khan ủi an tâm can đến đem bình an Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài mau đến, đến với chúng con L Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con đến trong đời con L Ngài là quyền năng, uy lực Cha ban Ngài là sự sống cứu độ sinh linh Ngài là lửa nóng, đốt lên yêu thương, sáng lên hân hoan, thắp lên niềm tin Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài mau đến, đến với chúng con L Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con đến trong đời con L