03 Mononoke Hime Relaxing Piano

82

on

PDF

1

21Sharing files

Download 03 Mononoke Hime Relaxing Piano
  {{{{{{ q  = 72 6 1115 19 24 444424 4424 444444   #### Mononoke-Hime - Relaxing Piano もののけ姫  Relaxing Piano: Hayao Miyazaki Arr: Makiko Hirohashi Transcriber: AKPlayer ?#### ∑ ∑####?#########?########œ œ œ œ?########?########œ œ œ œ?####   œ œœ œ œ œ œ  ™  œj  œJ œ  ™  ˙ œ œ œ œ œ  ™  œj  ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ  ™  œJwww wwwwwwœ œ ˙ œ œ œ œ œ œ w œ œ œ œ œ  ™  œj  œJ œ  ™  ˙www www ˙˙˙ ˙˙˙nw   œœ œ œ ˙#wœœ œ œ ˙œ œ œ œ œ  ™  œj  ˙ œ œ œ œœœ    ∏   ∏   ∏   ∏  œ œ œ  ™  œJ œ œ ˙w   œœ œ œ ˙#wœœ œ œ ˙wœœ œ œ ˙˙œœ œ œ ˙œœœ    ∏   ∏   ∏   ∏  œ œ œ œj œ œj  wœœ œœ œœ œœ œœ  ™ ™  œœJœœ œœ ˙˙˙œœ œ˙œœ œw   œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ ˙œœœœ œœ œœ œœœœ œœ œœ œœ œœ  ™ ™ œJ œœœ  ™ ™ ™    ∏   ∏   ∏   ∏  œJ œ  ™  œj œœœ œ œ ˙˙˙    ∏   ∏   ∏   ∏  Œ œœ œœœ œ œ œ ˙œ œ œ œ ˙œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ ˙œœ œœ œœJ œœ œœJ˙˙  ™ ™ œ œ œœœ    ∏   ∏   ∏   ∏ œ œœœj     ∏   ∏   ∏   ∏ œ œj ˙˙˙    ∏   ∏   ∏   ∏ ˙˙˙ wwwœ œ œœœœ œ œœœœ œ œJ ˙˙˙˙ ‰œ œ ˙  ™  w